10 juli 2015
 

Veel rapporten, weinig hoop op verbetering - Gaza een jaar na de oorlog

 

Een jaar na het begin van de oorlog in Gaza in 2014 bevinden grote delen van de Gazastrook zich nog steeds in een verwoeste staat. Dat blijkt uit de vele rapporten die het afgelopen jaar zijn uitgebracht. Hieronder volgt een deel van deze publicaties die zonder uitzondering pleiten voor een einde aan blokkade van Gaza en de bezetting van de Palestijnse gebieden. Op korte termijn wordt er nog geen werkelijk soelaas geboden.

 

Sinds de conferentie van Caïro verschenen tal van rapporten die ook de gevolgen van deze oorlog, de vorige oorlogen en de blokkade sinds 2007. Hier volgt een, onvolledig, overzicht van deze rapporten met hun hoofdonderwerpen en de hoofdconclusies.

De oorlog eiste in totaal meer dan 2200 levens en liet honderdduizend mensen tot op de dag van vandaag dakloos. De water- en elektriciteitsvoorziening zijn nog steeds ernstig beperkte voorzieningen en gezondheidsvoorzieningen moeten nog worden herbouwd. De werkloosheid behoort tot de hoogste in de hele wereld. Volgens de VN waren onder de dodelijke slachtoffers 1500 Palestijnse en vier Israëlische burgers. Zie het rapport dat 22 juni uitkwam hier.

 

De Israëlische blokkade van de Gazastrook die sinds 2007 van kracht is, maakt het onmogelijk voor de bevolking van Gaza om te herstellen van de verwoesting van vorig jaar. Het niveau van internationale hulp blijft onverminderd zeer hoog. Beperkingen op toegang van materialen isoleren Gaza van de rest van de wereld. buitenland. De beperking op invoer van bouwmaterialen betekent dat niet meer dan 1% van de behoefte is herbouwd. Sinds de blokkade is de economie met 50% gedaald. De oorlog van vorig jaar leidde tot een verlies van 460 miljoen dollar. Volgens gegevens van de Wereldbank zijn de bouw, de landbouw, de industrie en de elektriciteitsvoorziening daarbij het hardst getroffen.

 

De UNWRA (United Nations relief and works agency for Palestine refugees in the near east) geeft actuele overzichten van de situatie die hier te vinden zijn.  

Interactieve kaart

Amnesty International heeft een site gemaakt waarop iedere Israëlische aanval is terug te vinden; “The Gaza Platform, an interactive map of Israeli attacks during the 2014 Gaza conflict”. Daarbij alle informatie over het type aanval, de slachtoffers en de bronnen die aan dit bericht ten grondslag liggen. 

Op deze site zijn de namen te vinden van (bijna) alle dodelijke slachtoffers van de oorlog sinds de zomer van 2014 in Gaza.

 

Terugblik na het staakt-het -vuren

Na het beëindigen van de ergste vijandelijkheden van de oorlog in Gaza is er in oktober een internationale hulpconferentie in Caïro gehouden, waar in totaal zo’n 5,4 miljard dollar beloofd werd door een groot aantal landen voor het herstel van Gaza. Een deel daarvan was bedoeld voor de Palestijnse Autoriteit. Feitelijk niets van die beloofde 5,4 miljard dollar heeft al Gaza bereikt, stelde Robert Turner de directeur van UNRWA in Gaza in februari 2015. Onder deze omstandigheden zag UNRWA, dat de centrale hulpverlening verzorgt, zich genoodzaakt te melden dat het hulpgeld op was. Tegelijkertijd werd in het najaar van 2014 door bemiddeling van de VN een controlemechanisme ontworpen, het Gaza Reconstruction Mechanism dat voorkomt dat politiek-militaire bewegingen in Gaza wapens, wapenonderdelen of bouwmaterialen voor de bouw van tunnels kunnen verwerven.

 

Internationaal Strafhof

Het internationaal strafhof heeft een vooronderzoek geopend naar oorlogsmisdaden in Gaza in de zomer 2014. Onduidelijk is nog of dit wordt doorgezet en ook hoe lang het zal duren. “Palestine: ICC Prosecutor Opens Initial Inquiry. New Hope for Justice for Victims of Serious Crimes

 

Hulp voor onderzoek van de VN

De Israëlische ngo Adalah bracht eind januari een rapport uit, waarin -in het openbaar- aan de VN materiaal wordt aangeboden over de eigen controlemechanisme van het Israëlische krijgsmacht tijdens de oorlog in Gaza in de zomer van 2014. En de mogelijkheden tot compensatie voor Palestijnse burgers die schade ondervonden van de Israëlische krijgsmacht. Zie Adalah's Report to: The United Nations Independent Commission of Inquiry on the 2014 Gaza Conflict van 31 januari 2015. 

 

Gaza, The National early recovery and reconstruction plan for Gaza

Gaza, The National early recovery and reconstruction plan for Gaza International Conference in Support of Gaza, is de titel van een plan van 72 pagina’s waarin de ‘Nationale eenheidsregering’ in oktober 2014 vaststelde wat nodig is om Gaza te herstellen. Daarbij worden na uitleg van het plan en vaststelling van de schade en de behoeften vastgesteld van de sectoren, sociale sector, infrastructuur, economie, overheid, en wat voor die afzonderlijke sectoren nodig is. Zie voor een schematisch overzicht de pagina’s 10 en 11. De totale som voor alle benodigdheden wordt op 4,030 miljard geschat. In feite geeft dit plan de politieke en andere prioriteiten van de Nationale regering van Palestina aan.

  

De Givati brigade

De fameuze Givatibrigade van de Israëlische krijgsmacht heeft fouten gemaakt tijdens Gaza-oorlog. Zie voor een beknopt overzicht van de beschuldigingen het Amerikaanse militaire tijdschrift Defense News. “Gaza War Leaks Stir Soul-Searching in Israel” . Mensenrechtenclubs in Gaza spraken al over deze zaken en gaan er vanuit dat de misdaden die daarbij (zouden) zijn gepleegd voor een rechter moeten komen. Ook deze organisaties zullen met een rapport komen. Datzelfde heeft de Israëlische soldatenbeweging Breaking the Silence aangekondigd. Het Israëlische rechtssysteem zal dergelijke pogingen van Palestijnse belanghebbenden zoveel mogelijk buiten de orde proberen te verklaren. 

Zwarte vlag

Black Flag: The legal and moral implications of the policy of attacking residential buildings in the Gaza Strip, summer 2014. Meer dan 2000 Palestijnen werden in tijdens de oorlog in Gaza gedood, duizenden verwond en tienduizenden huizen werden vernield waardoor honderdduizenden dakloos werden. Als gevolg van duizenden raketten en mortieren die in Israel werden afgechoten werden vijf Israëlische burgers en 67 soldaten gedood. Een zeer opvallend verschijnsel was de aanval op woongebouwen, terwijl de bewoners er nog in zaten. In tientallen lucht, land en aanvallen vanaf zee werden honderden burgers gedood. B’Tselem onderzocht 70 van dergelijke aanvallen. Daarbij ging het om 666 dodelijke slachtoffers; meer dan 70% was daarvan jonger dan 18 jaar, meer dan 60% van hen waren meisjes of vrouwen. Deze aanvallen waren het gevolg van regeringsbeleid. De officieren steunden het aanvallen van woonhuizen, daarbij stellend dat dit overeenkomstig het internationaal humanitair recht is. Dit rapport lijkt genoeg materiaal te bevatten voor rechtzaken.

Gezondheidszorg

Een uitvoerig rapport (237 blz) van internationale commissie van deskundigen over hun onderzoek naar de staat van de gezondheidszorg in Gaza. “Findings of an Independent Medical Fact FindingMission Gaza 2014, met Jutta Bachmann e.a.  "Divide & Conquer: Inequality in Health”, January 2015. Uitgave “Physicians for human rights”. Het rapport verklaart de kloof tussen de stand van de gezondheidszorg in Israël en de Palestijnse gebieden en eist gelijkheid in de kwaliteit van de gezondheid voor de burgers van beide landen.

Zie voor een zeer indringende fotoreportage de Washington Post van 13 februari over het leven van gewonde burgers in een verwoestte stad. “Healing in post war Gaza”. 

Hoger onderwijs in Gaza; UNESCO

De bescherming van het hoger onderwijs in Gaza moet met kracht ter hand worden genomen, stelt UNESCO. Zie “Rapid Assessment of Higher Education Institutions in Gaza. Data Analysis Report”In oktober 2014 al bracht de Wereldbank een rapport uit met de resultaten van het onderwijsprogramma in Palestina en meer bepaald in Gaza. Palestijnse studenten scoren heel hoog. Het rapport, Learning in the Face of Adversity van het onderwijsprogramma van UNRWA benadrukt de veerkracht van de onderwijsmethode waarin samenwerking van onderwijzers en leerlingen centraal staat. 

Gisha-rapportages over de blokkade en pogingen tot opheffing er van

De Israëlische ngo Gisha houdt niet alleen alle feiten bij over de blokkade, maar probeert deze te verlichten en op te heffen. Zie “The Gaza Cheat Sheet. Gisha houdt strikt toezicht op het Israëlische toegangsbeleid tot Gaza. Voorts analyseert Gisha wat daarvan de economische en humanitaire gevolgen zijn. “Since the ceasefire, from August 26 until the end of 2014, 196,404 tons of construction material entered the Strip; of this amount, 34,570 tons entered as a part of the Gaza Reconstruction Mechanism, the inspection process established by the Palestinians and Israel under UN supervision; five million tons of construction materials are needed in the Strip for rebuilding following the hostilities this past summer and also to meet cumulative needs; the amount of materials that entered Gaza over the last four months represents about 3.9% of total need.” Wellicht is dit de reactie op de door Gisha gevraagde (afgedwongen) verlichting van het regime. Gisha’s aanvullende info is in het Hebreeuws en Cogat, de titel voor de Israëlische leiding over de bezetting heeft het volgende nieuws in het Engels. 

 

Update 2017: Hand on the Switch- Who’s responsible for Gaza’s infrastructure crisisis

In januari 2017 bracht Gisha opnieuw een rapport uit over de situatie in Gaza. De nadruk in dit rapport ligt op de toestand van drie soorten infrastructuur; de beschikbaarheid en aanvoer van schoon water en de waterzuivering van gebruikt water; de situatie in de energievoorziening en de communicatieinfrastructuur. In alle gevallen gaat het vooral om de door Israël toegelaten middelen om deze infrastructuur te kunnen onderhouden. Hand on the switch geeft een gedetailleerd overzicht van de omstandigheden. De vijf aanbevelingen richten zich allemaal op de Israëlische autoriteiten die gevraagd wordt materiaal tot Gaza toe te laten.

 

Water

Het rapport Water Sector Damage Assessment Report August 2014 van de Palestijnse Waterautoriteit gaat over de gevolgen voor de watervoorziening in Gaza als gevolg van de oorlog in de zomer van 2014.

Aid Watch Palestina 

Interessant is dat ongebonden Palestijnen een facebookpagina hebben geopend onder de titel “Aid Watch Palestine”. Ze zijn buitengewoon kritisch op de wijze waarop de internationale gemeenschap de bevolking van Gaza tegemoet komt. Dat geldt zowel staten als ook op ngo’s. Ze wil dat het internationale hulpsysteem ernstig en structureel veranderd wordt. Drie woordvoerders Heba Alhayek, student Engelse literatuur aan de Islamitische Universiteit van Gaza, Nora Lester Murad en Omar Shaban economen in respectievelijk Ramallah en Gaza. Ze leggen de nadruk op meer transparantie in de hulp aan met name Gaza en ook Palestina in het algemeen.

Drie hoofdproblemen worden genoemd, het beleg, de werkeloosheid en de niet uitbetaalde salarissen en ten slotte het mislukte heropbouwproces. Er is nog niet één groot project gebouwd sinds augustus. Geen huizen, scholen of ziekenhuizen. Gaza heeft 1,5 miljoen ton cement nodig. Tot januari (moment van publicatie van het artikel) is slechts 27.000 binnengelaten. Dit cement mocht alleen worden gebruikt voor de kleine beschadigingen ten bate van zo’n 17.000 mensen. De mensen moesten het zelf betalen met de belofte van compensatie later. Die compensatie gebeurt niet. Nog steeds 60.000 mensen verblijven in schoolgebouwen en tienduizenden verblijven bij buren en familie.

Aid Watch Palestine onderscheidt de volgende redenen dat de wederopbouw nog niet op gang is gekomen. Het voortdurende conflict tussen Fatah (Palestijnse Autoriteit, PA) en Hamas sinds de verzoeningsovereenkomst van april van 2014. Regeringsplanning die nodig is om bouwplannen te maken blijven uit. Israëlische beperkingen als de blockade en de bezetting zijn belangrijke onderwerpen die heropbouw verhinderen.

De internationale gemeenschap houden een façade op dat het systeem werkt, maar dat is niet zo zegt Aid Watch Palestine. De internationale gemeenschap wordt medeverantwoordelijk gehouden en een gebrek aan openheid veroorzaakt dat de bevolking de hulp ontbeert die het nodig heeft.

Het VN-mechanisme heeft de Israëlische blokkade vervangen. De VN heeft de verantwoordelijkheid van de PA om Gaza te helpen overgenomen met als resultaat dat niemand wordt geholpen. De PA verschuilt zich achter de VN. De VN weigert ook samen te werken met plaatselijke partners. Europese landen willen niet investeren in iets dat in eerder jaren tot vernietiging heeft geleid 2008, 2009, 2010. Israël profiteert van de hulpgelden door Israëlische firma’s in de lijst van firma op te nemen die goederen aan Gaza mogen leveren. Verder wordt alles dat naar Gaza gaat als import beschouwd, invoerrechten, vervoer, opslagkosten en andere kosten komen ten goede aan Israël. Er is ook geen straf ondanks toezeggingen op uitblijvende gelden.

Aldus deze kritische Palestijnse groep.